NSPH har kritiska synpunkter på Förslag till Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknade tillstånd.

Vid nätverksmöte den 25 februari i år togs beslutet att hela nätverket ställer sig bakom en skrivelse till Socialstyrelsen angående förslaget. Flera kritiska synpunkter förs fram. NSPH anser att förslaget i praktiken innebär att man för dessa patienter gör undantag från vad Socialstyrelsen generellt förespråkat inom sjukvården inklusive psykiatrin angående brukarens inflytande och delaktighet vid val av och utformning av behandling.

NSPH gör en jämförelse med tillvägagångssättet när Socialstyrelsen arbetade fram Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd för några år sedan. Då betonades vikten av att patientens önskemål och erfarenheter finns med och tas på allvar.

NSPH ser det preliminära förslaget till riktlinjer som ett steg tillbaka till den tid då läkaren bestämde och patienten skulle vara ”följsam”.

Läs hela skrivelsen.