I fredags var NSPH:s antidiskrimineringsprojekt Din Rätt i Malmö och höll ett seminarium om diskriminering på Brottsoffermyndighetens temadag Riva Hinder. Inför ca 180 medlemmar från polis och rättsväsende pratade projektledaren Johanna Wester och juristen Cecilia Asklöf om hur likabehandling bör fungera. Det här är första gången NSPH får tillfälle att hålla den här typen av utbildning, och vi är glada att Brottsoffermyndighet och rättsväsende ser behovet av den.

Cecilia Asklöf föreläser om diskriminering

Juristen Cecilia Asklöf

Brott mot personer som lever med psykisk funktionsnedsättning är ett förhållandevis outforskat område. Både statistik, tillräckligt stora nationella kartläggningar och dokumentation saknas.

Ändå är upplevelsen av diskriminering stor hos den här gruppen. Hälften av alla i den som möter vård respektive psykiatri upplever exempelvis att de har blivit orättvist bemötta där. Kan den här upplevelsen finnas även hos brottsutsatta med psykisk funktionsnedsättning? Det är forskning vi efterfrågar, liksom ökad kunskap hos berörda grupper. Det är exempelvis viktigt att domare känner till vilket stöd som kan erbjudas brottsutsatta personer med funktionsnedsättning vid förhandling. År 2013 gjorde knappt hälften av domarna det. Knappt två tredjedelar av polismyndigheterna hade heller en handlingsplan för tillgänglighet.(1) Överlag är bristen på tillgänglighet hos polismyndigheter och domstolar allvarlig, och “underkänd” av Myndigheten för Delaktighet. (2)

De vanligaste brotten mot personer med funktionsnedsättning är bedrägeri, misshandel, olaga hot, stöld och sexuellt våld. Riskfaktorer som bidrar till dessa och andra övergrepp är att den brottsutsatte kan vara i en situation av osynlighet, sårbarhet och beroendeställning.

Insatser som utbildning av personal och likabehandlingsplaner – som följs – är avgörande i arbetet för ett rättsväsende utan diskriminering. Vi är glada att det arbetet pågår och att få spela en del i det.

______________________________________________________________________________

Några tips till den som möter en brottsutsatt med psykisk funktionsnedsättning:

  • Anpassa kravnivån och minimera stressmomenten.
  • Begränsa gärna antalet kontakter, och låt en person ha det samlade ansvaret för kontakten med olika myndigheter.
  • Håll mötena i en lugn och ostörd miljö. Undvik att småprata.
  • Undvik störande fläktar, flimrande ljus och störande ljud.
  • Hjälp till med att fylla i eventuella blanketter om önskemålet på det finns.
  • Ge klara och raka besked om vad som kommer ske och varför.
  • Ge personen gott om tid på sig att formulera sina svar. Ställ enkla och konkreta frågor.
  • Stäm av efteråt att svaren blivit rätt tolkade.
  • Förbered personen på om nya kontakter ska tas.
  • Markera tydligt när ett samtal är slut.

(1) Myndigheten för Delaktighet, rapporten “Hur är läget? Uppföljning av funktionshinderpolitiken” från 2013.
(2) “Våldsamt osynligt” – en bok om brottsutsatthet och funktionsnedsättning, 2014