Den 27 oktober släppte Riksrevisionen sin granskning av rehabiliteringsgarantin. I rapporten lämnas stark kritik där man konstaterar att rehabiliteringsgarantin inte lett till att fler sjukskrivna med psykisk ohälsa kunnat återgå till jobb, det trots att man lagt sex miljarder på rehabiliteringsgarantin sedan 2008. Slutsatsen Riksrevisionen drar är att rehabiliteringsgarantin behöver göras om eller läggas ner.

Riksrevisionen konstaterar att patienterna drabbas när de får sen eller felaktig behandling, samtidigt som det leder till att kostnaderna för sjukfrånvaron ökar. Det är ingen nyhet för oss inom brukarrörelsen.

”Under sju år har man bundit upp 6 miljarder på att belöna ett visst utbud av rehabiliteringstjänster som inte varit anpassade till brukarnas behov. Så mycket annat bra kunde ha gjorts istället”, konstaterar Anki Sandberg, samordnare för NSPH.

NSPH:s utgångspunkt har ända sedan vi bildades varit att alla med psykisk ohälsa kan och vill bidra på arbetsmarknaden utifrån sina specifika förutsättningar. Men framgångsrikt stöd, vård och rehabilitering förutsätter inflytande och delaktighet. Det förutsätter att brukarnas och de anhörigas erfarenheter och kunskap tas till vara.

Regeringen har sedan tidigare lovat att tidsgränserna inom rehabiliteringsgarantin ska bort, vilket bara det är en viktig ändring då tidsgränserna snarare har skapat mer ohälsa än hälsa, och blivit en stor stressfaktor för sjukskrivna. Men som Riksrevisionen slår fast i sin rapport så krävs det än mer förändringar innan garantin kan fungera i praktiken.

”NSPH välkomnar en förändring av rehabiliteringsgarantin, men vi efterfrågar att större fokus läggs på de verkliga behov som finns och att rehabiliteringen anpassas individuellt utifrån varje patients behov” säger Anki Sandberg.

Läs Riksrevisionens pressmeddelande och rapport i sin helhet här: http://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2015/Insatser-for-att-fa-fler-med-psykisk-ohalsa-i-arbete-fungerar-inte/