Regeringens förslag om att låta arbetsgivarna ta en större del av kostnaden för sjukskrivningarna riskerar att slå mot arbetstagare med erfarenhet av psykisk ohälsa. NSPH anser att åtgärderna som ska förhindra att det blir svårare för utsatta grupper att få ett jobb är otillräckliga – fler riskerar att få svårare att få jobb.

väntrumNationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, har svarat på regeringens förslag om att införa en generellt ökad sjukpenningskostnad för samtliga arbetsgivare som presenterats i promemorian ”Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna” (Ds 2016:8).  I stora drag går förslaget ut på att skjuta över en del av kostnaderna för långvarigt sjukskrivna på arbetsgivarna. På så sätt menar regeringen att det skapas ett ekonomiskt incitament för arbetsgivare att arbeta mer med förebyggande och rehabiliterande arbete, med förhoppningen om att detta ska minska sjukfrånvaron och öka hälsan.

NSPH är i grunden positiva till regeringens ambition att minska sjukfrånvaron och öka hälsan genom bättre rehabilitering, anpassning och möjligheter till omställning. Vi delar regeringens beskrivning av att arbetsgivare behöver ta ett större ansvar för att förebygga sjukfrånvaro och mer aktivt arbeta med rehabilitering i de fall en anställd har sjukskrivits.

Utredningen nämner dock ett antal risker för arbetsmarknaden som NSPH ser som allvarliga, såsom en risk för mer tidsbegränsade kontrakt, att kostnader övervältras på anställda och ökade svårigheter att få anställning för vissa grupper.

-Ambitionen att försöka komma till rätta med de ökande sjukskrivningstalen är bra men tillvägagångssättet innebär för stora risker. Det riskerar att slå mot utsatta grupper på arbetsmarknaden i allmänhet och personer med erfarenhet av psykisk ohälsa i synnerhet. Det är olyckligt, säger Nicole Wolpher, intressepolitisk ombudsperson på NSPH.

Med denna problematik i tankarna har regeringen förslagit att vissa grupper ska undantas, som ett skydd för de som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden.

-Vi ser positivt på ambitionen att värna om situationen för de personer som redan befinner sig i en utsatt situation på arbetsmarknaden, men ser inte att detta föreslagna skydd kan kompensera för de svårigheter som förslaget om ett ökat kostnadsansvar för arbetsgivare sannolikt kommer att medföra, säger Nicole Wolpher.

Utöver de ekonomiska incitamenten för att få igång rehabiliteringsinsatser så är det också avgörande att insatserna får ett relevant, kvalitativt innehåll. Det är därför viktigt att arbetsgivare ges kunskap och metoder rörande rehabilitering som främjar delaktighet och inflytande för personen som insatserna berör.

-Det behöver satsas mer resurser på ökad kunskap och mer systematik i arbetsmiljöarbetet samt en kulturförändring i attityder kring psykisk ohälsa hos arbetsgivare. Detta för att få en mer fungerande arbetsmarknad som också kan ta tillvara på fleras resurser, säger Nicole Wolpher.

Läs NSPH:s yttrande här.