För att förbättra situationen för personer som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa vill Socialstyrelsen göra det lättare att skapa mer individuellt anpassade sjukskrivningar. NSPH är positiva till förslaget, då de rådande reglerna är bristfälliga.

Fler olika sjukskrivningslängder och möjlighet att jobba deltid. Det ska främja hälsan hos personer med psykisk ohälsa och göra vägen tillbaka till arbete kortare och lättare, hoppas Socialstyrelsen.

Anki Sandberg

Anki Sandberg

-Vi ser fram emot mer flexibla sjukskrivningsregler. De gamla reglerna är inte anpassade till personer med psykisk ohälsa. Många har uppfattat dem som en klappjakt på personer som inte kan arbeta enligt de regelverk som finns. En bra sjukförsäkring ska både skapa trygghet och öppna för nya möjligheter på arbetsmarknaden för den sjukskrivne, säger Anki Sandberg, samordnare för NSPH.

Anpassningen av sjukskrivningsreglerna är ett försök att möte de växande problemen med sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa psykisk ohälsa i Sverige. Under 2010-2015 stod de psykiatriska diagnoserna för sex av tio sjukskrivningar. Bland kvinnor ökade antalet sjukfall under femårsperioden med 71 procent, bland männen med 63 procent.

Socialstyrelsen föreslår därför en ökad differentiering av den rekommenderade längden på sjukskrivningen. Sjukskrivningstiden har delats upp i betydligt fler steg än i dag, med kortare och längre tider beroende på patientens situation. Även möjligheten att sjukskriva partiellt, det vill säga på deltid, framhålls i de nya rekommendationerna.

 

Målet, enligt Socialstyrelsens utredare Regina Ylvén, är att lättare komma fram till en individuellt anpassad sjukskrivningstid och att råden till den som sjukskriver blir tydligare och mer precisa än i dag.

I de fall där sjukdomen är lindrig och arbetet kan innebära ett stöd ska sjukskrivning undvikas, enligt de nya rekommendationerna. För andra patientgrupper kan exempelvis en allvarligare svårighetsgrad leda till en längre sjukskrivningstid än med nuvarande beslutsstöd.

På regeringens uppdrag har Socialstyrelsen sett över de rekommenderade sjukskrivningstiderna för att anpassa dem till dagens kunskapsläge. Myndigheten har låtit granska 17 olika diagnoser inom området psykiska sjukdomar och besvär.

Socialstyrelsens rekommendationer är endast vägledande, vilket betyder att bedömningen av en persons arbetsförmåga fortsatt kommer vara individuell. De nya rekommendationerna börjar gälla i mitten av januari 2017.