NSPH har lämnat ett yttrande över remissen på förslag till ändring i Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård med tillhörande konsekvensutredning (diarienummer 4.1–36588/2020). 

Vi ställer oss positiva till de ändringar som Socialstyrelsen föreslår när det gäller patienter under 18 år, men anser att samma krav på undersökningarna som föreslås för barn även borde gälla vuxna patienter.

Läs vårt yttrande här

Kommentar:

Ett återkommande problem inom tvångsvård – inte minst inom den rättspsykiatriska vården är glappet mellan förskrifterna och den praktiska tillämpningen. En kritik som ständigt återkommer från patienter, anhöriga och lokala föreningar är att skarpare lagar och regelverk är bra. Men att det också finns stora brister när det gäller följsamheten till gällande regelverk. I gråzonen mellan förskrifterna och det praktiska bemötandet och hanterandet på vårdgolvet pågår inte sällan aktiviteter och interaktioner som undandrar sig myndigheternas insyn och kontroll.

Detta leder som vi tidigare framfört till att bagatellartade konflikter mellan vårdpersonal och patienter hanteras dåligt, trappas upp och till slut leder till tvångsåtgärder. Det är svårt att komma åt detta genom tydligare och mer omfattande föreskrifter. Men eventuellt kan ett tydligare och mer utkrävbart ansvar läggas på de som är ansvariga för verksamheten. Samverkan med den regionala brukarrörelsen är också något som borde kunna uttryckas tydligare i förskrifter, allmänna råd och metodhandbok.