Conny Allaskog, ordförande för NSPH, och Mårten Jansson, utredare för NSPH, kommenterar de nya rekommendationerna för självvald inläggning och varför vi på NSPH tycker att det är positivt.

Conny Allaskog, NSPH

Conny, varför tycker vi på NSPH att det här är bra? 

– Från NSPH:s håll har vi länge drivit frågan att det behövs satsning för att användningen av fler metoder i vården som stärker dialog, självbestämmande och återhämtning och som aktivt involverar den enskilde i planering och uppföljning av vården ska öka. Det kan handla om metoder som exempelvis självvald inläggning. När det nu tas fram stöd för hur metoden kan användas vill vi på NSPH givetvis vara med och sprida dessa över landet! 

Varför behövs det ett nationellt kunskapsstöd? 

– Självvald inläggning är en metod som visat på väldigt positiva resultat, men som tyvärr erbjuds i en alldeles för liten utsträckning idag. 

– Genom att det nu finns nationella rekommendationer med ett kunskapsstöd kan fler regioner få möjlighet att erbjuda den här typen av insats till de patienter som har behov av det. NSPH anser att det är ett bra steg på vägen mot att dessa patienter kan få till en positiv utveckling när det gäller deras hälsa, återhämtning och autonomi i förhållande till vården. 

Mårten, NSPH har bidragit till Socialstyrelsens arbete med att ta fram ett kunskapsstöd för självvald inläggning. Kan du berätta om hur?

Mårten Jansson, NSPH

– Innan Socialstyrelsen sammanställde själva kunskapsstödet gjorde de en stor kartläggning av i vilken mån regionerna prövat eller infört självvald inläggning och vad de såg för fördelar och utmaningar med metoden. För att få en bredare bild av hur regionernas försök och verksamheter gav Socialstyrelsen oss på NSPH i uppdrag att samla patienters och anhörigas upplevelse av hur självvald inläggning fungerar. Vi genomförde undersökningen på tre sätt; dels i form av öppna digitala enkäter som regionerna hjälpte oss att skicka ut till de patienter som haft tillgång till självvald inläggning, dels i form av djupintervjuer och fokusgrupper.  

Vad såg NSPH i undersökningen? 

– I NSPS:s undersökning kunde vi se att många patienter som under lång tid haft svårt att få till en fungerande vård från psykiatrin, kunde vända en negativ spiral till en positiv när de fick tillgång till självvald inläggning. Även många anhöriga upplevde att deras situation blev bättre när deras närstående själva kunde ta mer ansvar för när de behövde läggas in för vård.  

– Genom den här undersökningen fick vi också väldigt bra kunskap om varför patienterna tycker att självvald inläggning fungerar. Lite tillspetsat kan man säga att det är viktigare för patienterna att de känner sig välkomna till psykiatrin än att psykiatrin alltid kan ta emot dem. Även att det är viktigare att patienter känner att deras egen kunskap om till exempel sin hälsa och vad de anser att de behöver hjälp med tas på lika stort allvar som vårdens kunskap om deras diagnoser. Det patienterna uppskattar är att självvald inläggning ger dem möjlighet att ha ett jämlikt samarbete med psykiatrin – och det är då de kan börja må bättre.