För att fler ska kunna komma tillbaka i arbete behövs ökade kunskaper om psykisk hälsa och rehabilitering, tydligare ansvarsfördelning mellan de berörda parterna i rehabiliteringsinsatsen samt fokus på individuella rehab-lösningar.

Det är NSPH:s rekommendationer i yttrandet över promemorian ”Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9”
– I promemorian konstaterar socialdepartementet att psykisk ohälsa är den vanligaste anledningen till sjukskrivning. Tyvärr syns detta inte i de förslag och åtgärder som presenteras, vilket är olyckligt, säger Nicole Wolpher, intressepolitisk talesperson på NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.

Psykisk ohälsa är den vanligaste anledningen till sjukskrivning och måste tas på allvar.

NSPH anser att det behövs specifika förslag på åtgärder med fokus på psykisk hälsa och rehabilitering för att minska sjukskrivningarna som kopplas till psykisk ohälsa och stress. Det är också viktigt att rehabiliteringsarbetet genomförs av personer med kunskap om psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – det räcker inte med generella kunskaper om rehabilitering.

Det är positivt att rehabiliteringsarbetet föreslås genomföras mer gemensamt mellan de berörda parterna och att arbetsgivaren ska involveras mer. Men det är mycket som är oklart kring ansvarsfördelningen mellan de inblandade parterna Försäkringskassan, arbetsgivaren samt hälso- och sjukvården. Vem är ansvarig för samordningen i stort? Vilken roll spelar sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer?

-Det är viktigt att försöka undvika att förslagen rörande ökad samverkan medför mer tidsödande byråkrati, utan istället leder till ökade möjligheter för parterna att samtala med varandra, säger Nicole Wolpher, intressepolitisk talesperson på NSPH.

Hjärnskolls utbildningsmaterial rörande psykisk ohälsa i arbetslivet riktat till chefer

Det behövs kunskapsinsatser för att höja kompetensen på arbetsplatserna så att de kan arbeta förebyggande, fånga upp tidiga signaler och agera i tid. Här kan civilsamhället spela en viktig roll genom att tillföra den samlade erfarenhetskunskapen i de nödvändiga kompetenssatsningarna. Ett exempel på detta är Riksförbundet Hjärnkolls Arbetslivskoncept där specialutbildade ambassadörer som är ute och föreläser på arbetsplatser om psykisk ohälsa i arbetslivet.

NSPH vill understryka att det är viktigt att individen involveras i planeringen av i rehabiliteringsarbetet. Om så inte sker, och om det dessutom saknas rätt kunskaper om vilka insatser som är viktiga och hur de ska utformas, så finns risken att åtgärderna blir ineffektiva och till och med meningslösa.