Salen var full, intresset rekordstort och mottagandet varmt på Barnrättsdagarna när de unga inom Växa och må bra-projektet berättade om hur de fått möjlighet att påverka i projektet, i skolan och på en ungdomsmottagning. Budskapet till åhörarna var: våga fråga och våga lyssna på ungdomar!

Projektledare Karin Engberg tillsammans med Växa och må bra:s ungdomsteam under Barnrättsdagarna

Ungdomarnas samlade erfarenheter av att få vara med och påverka är konkreta exempel på hur ungas perspektiv och rätt till medskapande kan ta sig, vilket var ett välkommet inslag i diskussionerna under Barnrättsdagarna i Örebro 9-10 april.

-Fundera över hur era verksamheter kan utvecklas bara genom att involvera oss ungdomar. Våga lyssna på oss ungdomar, säger Emma som var moderator för seminariet under Barnrättsdagarna.

I Arvsfondsprojektet Växa och må bra har ungdomar varit starkt engagerade på olika sätt. De har involverats och utbildats i utvecklingsteam med i verksamheter för unga. Tillsammans med ansvariga inom bland annat skola och ungdomsmottagning har de arbetat för att verksamheterna ska bli bättre på att möta barn och utifrån deras villkor och behov. Projektet har också involverat ungdomar som experter i en redaktion som arbetat med att dokumentera och producera material.

Johanna, Lianna och Ilham från Borås-teamet

Johanna, Lianna och Ilham från projektets ungdomsteam i Borås berättade om sitt arbete tillsammans med Umo, ungdomsmottagningen i Borås. Där identifierade kvalitetsförbättringsgruppen problemen med långa väntertider, vilket tjejerna berättade skapar oro, hopplöshet och skuldkänslor hos unga som söker hjälp.

-Vi har satt som mål att andelen uteblivna besök ska minska från 20 till 10 procent. I maj kommer en utvärdering av det som har gjorts, berättar Johanna och nämner en rad åtgärder som de varit med och drivit igenom. Det handlar exempelvis om SMS-påminnelser och möjligheten att boka kurator och psykolog via webben.

Utöver arbetet i kvalitetförbättringsteamen så har projektet fångat upp starka berättelser om ungas erfarenhet av psykisk ohälsa.
-Många unga upplever att vuxna inte lyssnar på dem när de berättar att de mår dåligt. Men unga är experter på att unga och psykisk ohälsa, säger Junior.

Den expertkompetensen har projektets ungdomsredaktion – Elin, Emma, Filippa, Freja, Junior och Oliver – tagit fasta på. De presenterade hur de arbetar med att ta fram material (film, foto, text), som exempelvis broschyrer som handlar om hur unga kan uttrycka hur de mår (När livet kunde varit bättre) och hur vuxna kan lyssna på unga som mår dåligt (Våga vara vuxen).

Oliver och Elin berättade om den alldeles nya inflytandekursen som redaktionen varit med att ta fram: ”Ta mig på allvar”. Den består av kurshandledning med övningar och en arbetsbok, och riktas till unga som vill träna sig till ökat inflytande.

Ungdomsteamet från Östersund kunde inte vara med på plats, men genom en film berättade teamet  om sitt arbete tillsammans med ledningen på gymnasieskolan Wargentin i Östersund. Där arbetar de med att minska frånvaron i skolan genom att satsa på åtgärder kring bemötande, trygghet och motivation. Den filmen hade ungdomsredaktionen redigerat och färdigställt.

Projektet Växa och må bra
Ett treårigt projekt, finansierat av Arvsfonden, där NSPH utbildar och handleder NSPH verksamheter i att förbättra mötet med barn och unga och göra dem mer delaktiga. Vi samarbetar med aktörer inom skola, socialtjänsten och psykiatri som vill öka barns och ungas inflytande och delaktighet. Verksamheter som – tillsammans med unga deltar – är för närvarande:

  • Ungdomsmottagningen i Borås
  • Jämtlands gymnasium Wargentin i Östersund
  • Misa Ung, Stockholm, stöd till ungdomar ut i arbete
  • Socialförvaltningen i Huddinge, boendestöd för unga vuxna