NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll var den 15 februari inbjudna till hearing hos statsminister Ulf Kristersson och socialminister Jakob Forssmed för att diskutera den kommande nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention. Syftet med träffen var att lyssna in hur civilsamhället kan bidra i det fortsatta arbetet.

Till hearingen var ett trettiotal företrädare för civilsamhällets organisationer inbjudna. Conny Allaskog, ordförande för NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll, deltog tillsammans med Zarah Melander, intressepolitiskt ombud för NSPH. 

– Vi är glada att statsministern och socialministern bjuder in våra organisationer för att lyssna in våra inspel på det fortsatta arbetet. Från NSPH och Hjärnkolls sida kan och vill vi ha en aktiv roll i det fortsatta arbetet, säger Conny Allaskog. 

Statsminister Ulf Kristersson och socialminister Jakob Forssmed.

NSPH och Hjärnkoll lyfte bland annat behov av en långsiktighet i arbetet, att det krävs konkreta handlingsplaner och att resurser tillsätts. Allaskog belyste att patient-, brukar- och anhörigrörelsen behöver ingå i det fortsatta arbetet som en aktiv part. För att det ska vara möjligt behöver organisationerna få stärkt finansiering. NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll kan även bidra i arbetet med genomförandet och uppföljningen av den kommande nationella strategin, bland annat genom att ingå i arbetet med att minska stigmat kring psykisk ohälsa. 

Jakob Forssmed avslutade hearingen genom att berätta hur regeringen kommer ta arbetet vidare med strategin. Forssmed nämnde bland annat att strategin ska beslutas om, att myndigheterna ska få fortsatta uppdrag, samt att det ska tillsättas en tydlig samordning av arbetet. 

– Nu hoppas vi på att regeringen snabbt tar förslaget vidare för beslut hos riksdagen, så vi får en tydlig riktning för arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention. Det behövs, avslutar Conny Allaskog.

Regeringens artikel efter träffen (ny flik)