2023 går mot sitt slut och frågor kring psykisk ohälsa uppmärksammas allt mer. Våra frågor är angelägna och berör alla delar av samhället. Som den samlande kraften för patient-, brukar- och anhörigorganisationer har vi ett viktigt uppdrag och intresset för oss som organisation är växande.

Conny Allaskog, ordförande för NSPH. Fotograf: Caroline Andersson

Det märker vi inte minst på antalet uppdrag där NSPH medverkar och som växt kraftigt. Uppdragen varierar från medverkan i expertgrupper och utredningar till deltagande i panelsamtal och konferenser. För att möta det intresse som finns för våra frågor blir det viktigare än någonsin att samla oss i vårt gemensamma intressepolitiska arbete och vi har därför tagit fram NSPH:s första intressepolitiska program som beslutades vid årsmötet i maj.

Det intressepolitiska programmet tydliggör våra gemensamma intressepolitiska ståndpunkter, såväl inåt som utåt. Det underlättar också för såväl anställda som förtroendevalda att representera organisationen och känna trygghet i att det som framförs är förankrat i organisationen. Som ytterligare ett led i detta arbete har en utbildning i det intressepolitiska programmet och i representantskap tagits fram.

För att möta det intresse som finns för våra frågor blir det viktigare än någonsin att samla oss i vårt gemensamma intressepolitiska arbete.

Under 2023 väcktes idén och påbörjades arbetet att skapa en rapport över de frågor vi anser är viktiga att belysa på området psykisk ohälsa med utgångspunkt i NSPH:s målsättningar. Lanseringen planeras att ske på World Mental Health Day 2024 och arbetsnamnet är NSPH-rapporten.

Fokuset kring NSPH:s ständiga fråga om ökat brukarinflytande har fortsatt under 2023 med arrangerandet av vår konferens Visa Vägar som i år hölls den 10 maj. Under Visa Vägar presenterades flera av NSPH:s pågående satsningar på området i form av programpunkter från Arvsfondsprojekten Inflytande i rättspsykiatrin och Åldras och må bra. Under konferensen ingick också programpunkter om Peer Support, Återhämtningsguiden och den satsning på ökat brukarinflytande som NSPH genomför i Norrbotten tillsammans med Region Norrbotten och Norrbottens kommuner. Som final på konferensen genomfördes lanseringen av Webbutbildning i brukarinflytande, som bygger på Handbok i brukarinflytande och som på ett enkelt och lättillgängligt sätt syftar till att öka kunskaperna om brukarinflytande i såväl profession som brukarrörelsen.

2023 har också varit ett år där utvecklingssatsningarna varit många.

Stödet till våra regionala samarbetsorganisationer i form av NSPH-nätverk och NSPH-föreningar har fortsatt under året. En inventering av utbildningsbehov har genomförts och utifrån inventeringen har utbildningar tagits fram och erbjudits våra regionala samarbetsorganisationer. Exempel på detta är utbildningar i styrelsearbete,  brukarinflytande, samt representantskap och det intressepolitiska programmet. Utöver utbildningar har särskilda riktade satsningar pågått i Norrbotten och i Örebro, där samarbetsavtal slutits med regionerna avseende att ge metodstöd, handledning och utbildningsinsatser till såväl huvudmän som den regionala brukarrörelsen i syfte att öka brukarinflytandet i de aktuella regionerna.

2023 har också varit ett år där utvecklingssatsningarna varit många. Bland annat har vi fortsatt arbetet med frågorna kring brukarinflytande inom ramen för forskningsprogrammet User Involve, som görs i samarbete med CEPI (Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser). Arbetet med att på uppdrag från Socialstyrelsen ta fram en rapport kring patienters upplevelser av tvångsvård har slutförts och ett webbinarium har hållits i frågan. Under året har vi också deltagit på Bokmässan där vi tillsammans med Hjärnkoll, SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), VGR (Västra Götalandsregionen) och NPO (nationellt programområde för psykisk hälsa) återigen delade montern Psykisk hälsa genom livet. Nytt för i år på Bokmässan var att vi också arrangerade Scenen för psykisk hälsa som hade programpunkter under Bokmässans alla dagar och som var mycket uppskattad och välbesökt.

Stort tack till alla som engagerar sig i våra frågor, såväl inom som utanför vår organisation. Ni är med och gör skillnad!

Arbetet med organisationsöversynen har också fortsatt under året och ett förslag till samgående mellan NSPH och Hjärnkoll har tagits fram och sänts ut till medlemsorganisationerna och de regionala samarbetsorganisationerna på remiss.

Ett händelserikt år har kommit till sitt slut och avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla som engagerar sig i våra frågor, såväl inom som utanför vår organisation. Ni är med och gör skillnad!

Conny Allaskog, ordförande för NSPH