Nästa år drar NSPH i gång ett nytt, banbrytande utvecklingsprojekt riktat mot rättspsykiatrin. Arvsfonden har beviljat drygt 8,7 miljoner kronor till projektet Inflytande i rättspsykiatrin som syftar till att stärka egenmakten och minska självstigmatiseringen hos patienter och anhöriga med erfarenhet av rättspsykiatri.

Mårten Jansson på NSPH gläds åt det nya projektet

–Det här är verkligen ett önskeprojekt för oss. Dels får vi jobba med att förbättra situationen för en patientgrupp som är väldigt osynlig inom vården idag, dels får vi möjlighet att pröva hela vår verktygslåda med exempelvis studiecirklar, patientforum och brukarrevisioner i en sammanhängande process, säger Mårten Jansson, utvecklingsledare på NSPH.

Inflytande i rättspsykiatrin ska inspirera patienter att bli mer delaktiga i vården, både i sin egen vård och i utveckling av vården. Detta för att skapa bättre möjlighet till återhämtning, mer framtidstro och för att vara bättre rustade att komma vidare efter utskrivning. Projektet ska genomföras i nära samarbete med ett flertal rättspsykiatriska kliniker.

–De senaste åren har vi på NSPH gjort flera arbeten om rättspsykiatri, bland annat har vi genomfört fokusgrupper med patienter som skrivits ut eller håller på att slussas ut från rättspsykiatrin. Deras berättelser har gjort det tydligt att den vård man får ofta är svår att förstå och näst intill omöjlig att känna sig delaktig i. Detta är en kunskap som också de rättspsykiatriska klinikerna börjar ta till sig –och i det här projektet får vi och klinikerna möjlighet hjälpas åt att utveckla delaktigheten för patienterna i rättspsykiatrin, säger Mårten Jansson.

 

NSPH ska inom Inflytande i rättspsykiatrin samarbeta med sex olika kliniker för att:
  • stärka patienternas egenmakt och minska självstigma
  • öka patienternas möjligheter att påverka sin egen vård och hur vården bedrivs på klinikerna
  • öka klinikernas möjlighet att styra sina verksamheter utifrån patienternas behov och synpunkter

 

I arbetet ska NSPH också hjälpa klinikerna och deras patienter att hitta bättre och mer långsiktiga samarbeten med den lokala brukarrörelsen och folkbildningen. Projektet riktar sig till patienter som vårdas på rättspsykiatriska klinikerna, patienter inom öppen rättspsykiatrisk vård och personer med tidigare erfarenhet av rättspsykiatrisk vård.