Professor Urban Markström gör en djupdykning i forskningen kring brukarinflytande – han resonerar kring frågor som huruvida satsningar på personcentrerad vård faktiskt leder till att patienter upplever att de har större inflytande och känner mer delaktighet.

-Det är tydligt att på policynivå så har väldigt mycket skett de senaste 20 åren, här finns det formuleringar om delaktighet och personcentrering. Det ser vi även på verksamhetsnivå numera, säger Urban Markström, professor vid Umeå universitet och verksam vid institutionen för socialt arbete.

Det är däremot svårt att se att insatser inom personcentrerad vård gynnar målgruppen i stort. Han konstaterar att forskarna hittills gjort studier kring effekterna av enskilda metoder eller insatser, men att det är svårt att fånga upp effekter på gruppnivå/nationell nivå. Han pekar på vikten av att fokusera på individens upplevelse, vilket ska ligga till grund för hur man genomför studien och vilka frågor som ställs.

Urban Markström diskuterade forskning kring brukarinflytande under vår inspirationsdag Morgondagens psykiatri. Mer om det finns att läsa här. 

Läs mer om Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt (NYSTA) här: