Årets konferens i anslutning till Word Mental Health Day var ovanligt efterlängtad. En möjlighet att träffas – fysiskt och digitalt – och tillsammans prata om hur vi utvecklar morgondagens psykiatri. Detta efter ett halvår präglat av corona-anpassningar med stora utmaningar för det psykiska välbefinnandet i allmänhet och vårdens situation i synnerhet.

Inspirationsdagen sändes via nätet för den som ville följa den på distans, och kan ses i efterhand via vår Youtube-kanal. För första gången genomfördes en konferens med en majoritet av åhörare som deltog och interagerade digitalt!

Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030, inledde dagen med att slå fast att om vi gemensamt ska klara av att nå hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 är det avgörande att vi skapar hållbar hälsa, annars kommer vi inte klara av omställningen.

-Ska vården styra om till ökat brukarinflytande så behöver vi stötta de verksamhetsnära cheferna i deras ledarskap. I stället för att deras arbete enbart utvärderas efter om de håller budget så behöver vi styra över till att även mäta patientinflytande, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling, sade Gabriel Wikström.

Efter att Gabriel Wikström hade målat upp de övergripande utmaningarna och möjligheterna i den gemensamma omställningen till hållbar utveckling flyttades fokus till forskningsvärlden. Värdet av brukarperspektivet i forskning och forskningen roll för att säkra hållbar brukarsamverkan diskuterades av Urban Markström, professor vid Umeå universitet, tillsammans med NSPH:s utvecklingsledare Mårten Jansson.

-Vi hade aldrig fått fram det material som vi behöver utan hjälp av brukarnas perspektiv. Vi behöver ständigt påminnas om att få med patientupplevelser när vi formulerar våra frågeställningar, säger Urban Markström, verksam vid institutionen för socialt arbete. Han tillägger samtidigt att brukarrörelsen har en exklusiv tillgång till något som är ”säljbart”: brukarerfarenhet som de offentliga/akademiska aktörerna är beroende av. Här kan du läsa Urbans svar på de frågor han fick under seminariet

Hannes Olsson, Hjärnkollsambassadör

Dagen bjöd även på en fantastisk kulturpaus med Hjärnkoll-ambassadören Hannes Olsson, som med text och sång delgav oss sina erfarenheter av stress, utmattningsdepression och vägen tillbaka till ett friskare liv.

På eftermiddagen tog Filippa Gagnér Jenneteg, utvecklingsledare för brukarinflytande inom NSPHiG samt Christer Johansson, enhetschef Psykosmottagningen Uddevalla, upp de olika initiativ kring brukarsamverkan som sker i Västra Götaland. Christer Johansson pratade om utmaningarna med att få in ett brukarperspektiv varje dag i verksamheten, så att det inte bara blir en formell punkt på dagordningen.

-När det blir praktik blir det svårt, i synnerhet om man har effektivitetskrav utifrån budgeten som går emot kvalitetsmålen i vården, sade Christer Johansson, som pekade på att det kan finnas en rädsla för förändring ute i verksamheterna, även om den är nödvändig för att skapa mer attraktiv vård.

Conny Allaskog och Michelle Nilsson, som båda är nyckelpersoner i det utvecklingsarbete kring NSPH Skåne bedriver, berättade om konkreta verktyg och metoder för brukarinflytande som under de senaste åren börjat tillämpats i Region Skåne. Det handlar bland annat om brukarrevisioner, patientforum, peer support, patientforum och återhämtningsguider. De lyfte fram vad som krävs för att en satsning på ökat brukarinflytande ska fungera, och utmaningarna.

-Det kan lätt bli så att arbetet med brukarinflytande blir beroende av vissa engagerade nyckelpersoner. Om det förekommer hög personalomsättning så stoppar det utvecklingsarbetet och då det blir svårt med långsiktigheten, säger Conny Allaskog.

Anki Sandberg ledder samtalet med Ing-Marie Wieselgren, SKR, Dag Larsson (s) och Acko Ankarberg Johansson (kd) från  socialutskottet samt Christer Johansson, enhetschef psykosmottagningen Uddevalla

Under den avslutande paneldebatten om morgondagens psykiatri diskuterades alltifrån hur riksdagens utskott ska kunna samarbeta mer kring frågorna och betalningsviljan för samhällsförändringar till myndighetsutövning och hur vi bygger en mer livskraftig brukarrörelse.

-Det har alltför ofta visat sig att vi ställer för höga krav på personer som är i behov av sjukersättning. Vi behöver se över den och göra en robustare sjukförsäkring som klarar av att bekämpa eventuellt fusk men framförallt säkerställer att den som är sjuk får sin ersättning utan att behöva kämpa, säger Dag Larson, riksdagsledamot (s) som sitter i socialutskottet.

Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare inom SKR, tycker att mobiliseringen för att hantera Corona-krisen kan visa vägen för en liknande mobilisering inom den psykiatriska vården. Den visar att om vi som kollektiv uppfattar en fråga som tillräckligt angelägen så kan vi på kort tid mobilisera alla samhällssektorer att lösa ett gemensamt problem.

-Och pengar för att öka brukarinflytandet inom vård och omsorg finns. Det handlar om prioriteringar. I Västra Götaland har regionen släppt fram brukarrörelsen, vilket vi nu ser effekter av, säger Ing-Marie Wieselgren.

Anki Sandberg, ordförande för NSPH

Temat pengar återkom under debatten. Anki Sandberg avrundade debatten med en uppmaning om att våra beslutsfattande politiker på allvar behöver fundera över hur brukarinflytandet kan stärkas inom vård och omsorg på ett långsiktigt och hållbart sätt.

-Varför ska brukarrörelsen leva på smulor?! Ett fungerande brukarinflytande kan inte vara eldsjälsdrivet, säger Anki Sandberg och kräver en rimlig finansiering i likhet med hur fackliga organisationer säkras medel för långsiktigt arbete.