Visa vägar 2021 var en halvdagskonferens som NSPH genomförde 7/5 som visar på möjligheterna med verktyg och metoder för ökat brukarinflytande inom psykiatrisk vård och omsorg.

SE KONFERENSEN I EFTERHAND

Konferensen vände sig till alla som är intresserade av brukarorienterat utvecklingsarbete för att förbättra vård- och stödverksamheter inom psykiatrin och socialpsykiatri:

  • huvudmän som vill veta mer om hur man på ett konkret sätt kan utveckla verksamheten med ett brukarperspektiv.
  • engagerade inom brukarrörelsen som vill blir inspirerade till att vara med och genomföra kvalitetshöjande insatser med brukarledda metoder och verktyg
Besökarnas känslor efter att deltagit i Visa vägar 2021:

Med hjälp av verktyget Mentimeter fick vi veta mer om  vilka åhörarna som deltog under dagen och deras erfarenheter.

Ta del av av svaren i Menti från de deltagande

Konferensen visade på konkreta metoder och verktyg för brukarinflytande, som den uppmärksammade Återhämtningsguiden och möjligheterna med att ta in peer supportrar, professionella kamratstödjare, i en verksamhet.

Representanter från brukarrörelsen berättade om hur metoderna kan användas för att skapa brukarledda kvalitetsförbättringar, medan representanter från olika verksamheter delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta med brukarorienterade verktyg.

Program som PDF

Ta del av presentationerna som visades under konferensen.
Handbok för systematiskt brukarinflytande: Handbok för systematiskt brukarinflytande
Återhämtningsguiden: Återhämtningsguiden Visa vägar 2021
Forskningssamarbete kring erfarenhetsbaserad kunskap som en resurs i psykiatrin: Forskningssamarbete kring erfarenhetsbaserad

Personuppgifter

Så hanterar vi dina personuppgifter enligt GDPR

Talare

Conny Allaskog. Nyvald ordförande för NSPH respektive Riksförbundet Hjärnkoll. Conny har sedan tidigare varit med och tagit fram en metod för brukarstyrd brukarrevision som används i Skåne, samt var en av initiativtagarna till Återhämtningsguiden.
Acko Ankarberg Johansson. Riksdagsledamot för Kristdemokraterna (Jönköpings län). Sitter som ordförande i Socialutskottet och som suppleant i Socialförsäkringsutskottet. 2007 utsågs hon till utredare för ett direktiv om fritt val inom äldre- och handikappomsorgen som ledde till LOV 2008:15 – lagen om valfrihetssystem.
Filippa Gagnér Jenneteg. Arbetar på Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg (NSPHiG) som utvecklingsledare för brukarinflytande och utbildningsansvarig för Peer Support. Hon arbetar med metodutveckling för ett ökat brukarinflytande.
Anders Pettersson. Tf verksamhetschef för NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll. Lång erfarenhet som samarbets-/organisationskonsult för brukarorganisationer. Bakgrund som psykolog, journalist och folkbildare.
Ninja Larsson. Biträdande enhetschef för Försöks och träningslägenheter (FoT) samt Bostad Först, en verksamhet inom Boende och behandlingsenheten, Socialtjänstavdelningen, Socialförvaltningen, Stockholm stad.
Ingalill Massiani. Peer supporter från NSPH Stockholms län. Jobbar på Försöks- och träningslägenheter samt Bostad Först, Stockholms stad.
Johanna Adsjö. Arbetar för NSPH Stockholms Län. Verksamhetsledare för PEER Support i Stockholm. Anställd av NSPH Stockholm län sedan februari 2020 i rollen som verksamhetsledare för PEER Support i Stockholm. Har en bakgrund inom ledarskap med roller såsom projekt, verksamhet och personal. Utbildad och diplomerad coach, KBT-samtalsterapeut och par-familjeterapeut.
Kjell Broström. Ordförande NSPH Stockholms Län. Han har ett långt förflutet inom brukarrörelsen i allmänhet och NSPH i synnerhet, där han varit intressepolitiskt sakkunnig samt projektledare för PEER Support-projektet.
Jessica Andersson, NSPH Skåne. Hon är projektledare för Arvsfondsprojektet Återhämtningsguiden som drivs av NSPH Skåne. Utöver sitt arbete i brukarrörelsen är Jessica legitimerad sjuksköterska och verksam inom psykiatrin.
Linda Nordström, NSPH Skåne. Hon är projektsamordnare för Arvsfondsprojektet Återhämtningsguiden som drivs av NSPH Skåne. Utöver sitt arbete i NSPH Skåne arbetar hon som folkhälsopedagog.
Hans Brauer. Verksamhetschef för Vuxenpsykiatri Malmö-Trelleborg. Psykiatri Skåne. Han har en bakgrund som specialistsjuksköterska och har arbetat många år som chef inom psykiatrin.
Eva-Lena Brönmark. Verksamhetschef inom verksamhetsområde Vuxenpsykiatri Lund, Psykiatri Skåne.Sjuksköterska med specialistutbildning psykiatri med mångårig erfarenhet som chef inom psykiatrin.
Urban Markström. Professor vid institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet som studerar olika aspekter av samhällsorienterat stöd till personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Även biträdande ledare för CEPI och sitter i Fortes beredningsgrupp för social omsorg och socialt arbete.
David Rosenberg. Lektor vid institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet. Forskar inom psykiatri med fokus på återhämtning, psykiatrisk rehabilitering, delaktighet och brukarinflytande. Socionom i grunden, tidigare verksam i USA. Har även varit chef på ett Fontänhus i många år.
Katarina Grim. Universitetslektor i socialt arbete vid Institutionen för sociala och psykologiska studier. Karlstad universitet. Har doktorerat i vårdvetenskap om hur brukarkunskap tas tillvara genom så kallat delat beslutsfattande inom psykiatrin.