På uppdrag av Socialstyrelsen så genomför NSPH en rad fokusgrupper med fokus på unga med erfarenhet av heldygnsvård och/eller tvångsvård. Det är ett led i regeringens arbete att försöka förbättra heldygnsvården för unga och på sikt minska användningen av tvång.

Hur är det att vara ung och bli inlagd inom heldygnsvården? Vad är erfarenheterna och tankarna efter att ha varit tvångsvårdad? Det vill Socialstyrelsen veta mer om och tar därmed hjälp av NSPH.

-Fokusgrupper är ett enkelt sätt att låta berörda personer komma till tals och fånga upp deras erfarenheter. Med dem kan man komma nära brukare och patienter och ta del av deras direkta upplevelser, vilket är en förutsättning för allt gediget förbättringsarbete, säger Anki Sandberg, ordförande för NSPH, som håller i fokusgrupperna.

Förutom fokusgrupper för barn och unga med erfarenheter av psykiatrisk heldygnsvård/tvångsvård så genomförs även fokusgrupper med anhöriga respektive syskon. Detta för att få en bredare bild av hur vården har genomförts.

Bakgrunden till fokusgrupperna är att regeringen givit Socialstyrelsen ett uppdrag att se över möjligheten att förbättra den barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården inklusive den psykiatriska tvångsvården.

Syftet med uppdraget är att stärka barnrättsperspektivet, öka rättssäkerheten inom den barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården och förbättra kvalitén i den samma. Förhoppningen är att arbetet även ska kunna bidra till minskad användning av tvångsåtgärder inom den barn- och ungdomspsykiatriska tvångsvården.

-Vi har en nära dialog med Socialstyrelsen kring de här frågorna och hur vården kan förbättras. Unga som hamnar i heldygnsvård är en grupp som vi värnar om och vars röster alltför sällan får komma till tals, säger Anki Sandberg.