Idag presenteras förslaget om en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention för regeringen. Förslaget innehåller en vision och fyra mål med sju tillhörande delmål. Utgångspunkten är att skapa förutsättningar för en god psykisk hälsa bland befolkningen i stort, genomföra främjande och förebyggande arbete, samt ge stöd och vård för personer med psykiatrisk problematik. Det är en viktig och angelägen ansats som NSPH välkomnar. 

NSPH är glada att det nu äntligen finns ett förslag till strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Vi uppskattar särskilt att vikten av delaktighet och ett stärkt patient- och brukarinflytande lyfts fram så tydligt på flera ställen i strategin, säger Conny Allaskog, ordförande för NSPH. 

Långsiktig satsning över tio år

Myndigheterna bedömer att strategin bör vara en långsiktig satsning som sträcker sig över de kommande tio åren. Myndigheterna presenterar också en rad insatsförslag kopplat till respektive mål och delmål, samt förslag på hur arbetet ska kunna fortgå och följas upp.  

 NSPH har länge påtalat behovet av en mer långsiktig satsning kring området. Det är därför glädjande att strategin föreslås sträcka sig över de kommande tio åren. Det är också positivt att det presenteras flera konkreta förslag på insatser. I genomförandet föreslås bland annat att det ska tas fram mer konkreta handlingsplaner kring de olika insatserna, vilket vi tror är helt nödvändigt, säger Conny Allaskog. 

Conny Allaskog, NSPH

Vikten av brukarmedverkan betonas

NSPH anser att även förslagen till genomförande av strategin är bra. Här betonas civilsamhällets roll, behovet av ett återkommande brukar- och anhörigperspektiv i genomförandet, samt vikten av att våra organisationer ges förutsättningar att kunna medverka i det fortsatta arbetet med strategin, både i genomförandet och uppföljningen.  

Civilsamhällets roll i arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention är centralt och det är därför positivt att det lyfts fram tydligt i strategin. Exempelvis att det betonas att det behövs mer samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället, och att civilsamhället behöver fortsatt stöd, genom exempelvis finansiering, säger Conny Allaskog. 

Flera viktiga områden ingår

Flera av de områden som NSPH brukar betona som viktiga för våra målgrupper finns omnämnda i strategin. Några sådana exempel är behov av att öka och utveckla samordnad individuell plan (SIP), stärkt förekomst av personliga ombud och behov av att utveckla former, metoder och strukturer för ett stärkt patient- och brukarinflytande i utvärdering av vård- och omsorg. Andra exempel är vikten av ett förebyggande och återhämtande perspektiv i vård och omsorg för personer som lever med svåra psykiatriska tillstånd, samt förslag kopplat till brister inom heldygnsvården, i synnerhet den psykiatriska tvångsvården. 

NSPH ser också ett flertal utmaningar i det fortsatta arbetet med strategin: 

 Framför allt handlar det om vikten av att det färdiga förslaget på strategi nu beslutas om av regeringen och därefter kommer med faktiska resurser, incitament och insatser. De verksamheter som berörs av strategin behöver även få förutsättningar för att kunna genomföra arbetet på ett bra sätt. För att det ska vara möjligt behövs politiska prioriteringar och resurser, på nationell såväl som regional och kommunal nivå. Annars riskerar detta att endast bli ett verkningslöst dokument, säger Conny Allaskog. 

Brukarmedverkan kräver stärkt finansiering

NSPH har bland annat bidragit i arbetet genom en omvärldsanalys i uppdragets tidiga skede och löpande genom deltagande i en strategisk samrådsgrupp. NSPH ser framemot att bidra i det fortsatta arbetet med genomförandet av strategin för psykisk ohälsa och suicidprevention.

 Vi från patient-, brukar- och anhörigrörelsen behöver också få en tydlig plats i det fortsatta arbetet med att genomföra strategin. För att möjliggöra detta, att vi ska kunna ingå som en part i arbetet framåt, så behöver våra organisationer få stärkt finansiering, avslutar Conny Allaskog.

Fakta om regeringsuppdraget 

Regeringsuppdraget om att ta fram ett underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention (S2020/06171/FS) har samordnats av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, men totalt 26 myndigheter har ingått i arbetet och bidragit med underlag till strategin.  

Underlaget till strategi redovisas till regeringen den 1 september 2023.    

Mer om uppdraget finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Presskontakt

Conny Allaskog

Ordförande 072-145 77 88

Zarah Melander

Intressepolitiskt ombud 076-511 26 00