Intresset för litteratur och samtal kring psykisk hälsa i allmänhet och ungas mående i synnerhet var väldigt stort på Bokmässan – det var ofta trångt kring Scenen för psykisk hälsa.

Maria Sundström och Conny Allaskog

Vilken Bokmässa det blev! Så många viktiga möten i montern Psykisk hälsa genom livet, så många berättelser på Scenen för psykisk hälsa. Så mycket samlad klokskap om att leva med psykisk ohälsa och hur man kan komma vidare. Aldrig har det varit tydligare att det skrivna såväl som det talade ordet är en viktig väg till större förståelse och ökad tolerans kring erfarenheter av psykisk ohälsa.

–Vi är så glada över det fantastiska mottagandet. Det blev tydligt att det här frågorna berör människor. Många har egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller är anhörig till någon som har det tufft och vill hitta sätt att hjälpa, säger Conny Allaskog, ordförande för NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll. Han axlade rollen som moderator på scenen tillsammans verksamhetschefen Maria Sundström.

Fokus på barn och unga i många samtal

Barn och ungas psykiska hälsa gick som en röd tråd genom många av föredragen. Vi hade bjudit in en rad författare och ledande experter för att diskutera hur ungas psykiska hälsa ska kunna förbättras. Scenen intogs av föreningar, författare, utbildare, neuropsykologer och såklart ungdomar som delade med sig av hur vuxenvärlden kan stötta barn och unga.

Barn och ungas psykiska hälsa var också ett viktigt samtalsämne bland de som kom till montern. Under Bokmässan fick vi besök av många lärare, elever, skolkuratorer och skolsköterskor som ville ta del av kunskap kring psykisk ohälsa och höra berättelser från unga om deras mående.

Vi är därför glada över att några av de allra kunnigaste inom stöd för barn kunde närvara på scenen: Neuropsykolog och psykoterapeut Åse Fagerlund tog upp möjligheterna med positiv psykologi; hur vi vuxna kan förbättrar den psykiska hälsan hos unga genom att hjälpa till att stärka det goda i barnens liv. Hon utgår konkreta evidensbaserade verktyg för att hjälpa unga människor att stärkas i sin tro på sig själva, se sina styrkor, vara uthålliga och arbeta för sådant som är viktigt i livet för dem. Psykologen David Edfelt tog upp utmaningar och möjligheter i vardagen för barn med NPF, och pratade om strategier och förhållningssätt för föräldrar och skola.

Publiken reagerade stark på Hjärnambassadörernas berättelser

Riksförbundet Hjärnkoll hade med Hjärnkollambassadörer som bidrog med berörande berättelser om egna erfarenheter av psykisk ohälsa och hur de funnit vägar tillbaka till bättre hälsa och mer välfungerande liv. Elizabeth Odalen Bjord pratade om utmattningssyndrom, Malin Emanuelsson om att leva med självskadebeteende, Erik Bring om ångest och tvångsvård, Peter Jacobsson om att hitta att sätt att hantera sin beroendesjukdom och David Kroon om en strulig uppväxt med ADHD och självmedicinering. Hedvig Modig, en av Hjärnkolls allra nyaste ambassadörer, gjorde en stark föreläsning om hur det var att som transperson att växa upp med minoritetsstress, diskriminering och könsdysfori.

Stort intresse kring specifika diagnoser som ADHD och självskadebeteende

NSPH:s medlemsorganisationer fanns också representerade på flera sätt:
Suicide Zero inledde första dagen med att berätta om hur föräldrar kan prata om känslor med sina barn och återkom senare för att uppmärksamma riskerna med psykisk ohälsa hos äldre män. Riksförbundet Attention tog upp hur vi kan hjälpa barn och unga med adhd.

Under SHEDO:s samtal om ätstörningar och självskadebeteende så var det fullt med unga personer i montern. Samma sak när SPES berättade vilket stöd som finns för anhöriga som är efterlevande vid suicid. Sveriges Fontänhus Riksförbund tog upp hur de arbetar med arbetsrehabilitering med fokus på det friska i sina Fontänhus.

Inger Forsgren från RFHL, Riksförbundet Hela Livet, berättade om hur hon som ung hamnade i ett beroende och hur hon tog sig därifrån. Erfarenheter som fick henne att engagera sig i civilsamhället, framför allt i frågor som rör samsjuklighet.

NSPH Skåne berättade om arbetet med att ta fram Återhämtningsguiden, där de olika varianterna fanns att hämta i montern och blev några av de populäraste trycksakerna som besökarna tog med sig hem.

Torsdagen avslutades med ett samtal om möjligheterna med Peer Support, utbildade stödpersoner med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Med på scen fanns peer supportern Cathrine Hagman Holmen som arbetar på en nyskapad avdelning på Östra sjukhuset i Göteborg inriktad på specialistvård för personer med självskadebeteende.

Psykos, konst och psykiatri – att ta tillbaka makten

Författaren, konstnären och föreläsaren Julia Pivén besökte oss och berättade om sin självbiografi tillika omfattande konstbok Hysterikan: en konstnärs berättelse om psykos.
Hon berättade om utgivningsprocessen kring boken och hur det har varit att komma ut som psykossjuk.  

I anslutning till Bokmässan lanserades dessutom hennes andra bok Tvivel – en blick på svensk psykiatri. Det är en berättelse om en psykpatients relation till vården som innehåller journalanteckningar, personliga erfarenheter och analys efter över tio år inom psykiatrin.

Författarsamtal kring ensamhet, suicidtankar och familjebehandling

Det blev även tydligt att ensamhet är ett tema som berör många. Psykologen och författaren Anna Bennich samtal kring ofrivillig ensamhet som en stor samhällsutmaning lockade många lyssnare. Hon utgick från sin bok Att vinna över ensamheten med handfasta tips och strategier för hur vi kan öka och fördjupa relationerna i våra liv.

Ullakarin Nyberg, psykiatriker och suicidforskare

Psykiatrikern och författaren Ullakarin Nyberg blev en av många av våra publikmagneter på Bokmässan. Hon deltog i ett samtal med NSPH:s ordförande Conny Allaskog kring ett av de svåraste teman som finns – hur självmord kan förstås och hur de kan förebyggas. Med mycket lång erfarenhet av att möta suicidnära personer så delade hon med sig av kloka tankar kring vad vi som medmänniskor kan göra om någon i ens närhet mår dåligt. Och hon gläds åt att det finns ett så stort engagemang i frågan – många vill finnas där och vara ett stöd för en vän eller familjemedlem som mår dåligt.

Författaren Frida Boisen och hennes dotter Tilda Boisen besökte Scenen för psykisk hälsa två gånger för att prata om deras uppmärksammade bok Aldrig släppa taget, där de skrivit vartannat kapitel. Där berättade de bland annat om bakgrunden till boken, den gemensamma skrivprocessen och hur skapandet av boken fört dem närmare varandra.

Många vill veta mer om psykisk ohälsa och hur man kan få hjälp

I montern var det många människor som kom fram för att hitta litteratur kring psykisk ohälsa och en del berättade om vad som ligger nära deras eget hjärta – som en pappa med en självskadande dotter, en mormor som vill veta mer om adhd och en lärare som upplevt att en av hennes elever tog livet av sig.

Vi från NSPH, Hjärnkoll och NSPH Skåne som var på plats är glada över det stora intresset från besökarna på mässan. Vi hade behövt fler åskådarplatser, mer material att dela ut och fler timmar att fortsätta alla  samtal. Psykisk hälsa är ett ämne som verkligen engagerar!